0322 235 57 53 - 54

Kırsal Kalkınma Yatırımları Sık Sorulan Sorular

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı (KKYDP) Ekonomik Yatırımlarla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 

1.    KKYDP kapsamında ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım konuları nelerdir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı Ekonomik Yatırımları, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi ve ambalajlanmasına yönelik yatırım tesislerinin yapımını, bu alanlardaki mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımını ve teknoloji yenilemesine yönelik olarak yatırımları; başlamış yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımları,  jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımını ve bireysel damlama, yağmurlama, basınçlı sulama projelerini kapsamaktadır.

 

2.    Ekonomik yatırımlar için bireysel olarak kimler başvurabilir?

Kırsal kesimde yaşayan, tarımsal üretim yapan veya küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren, bakanlığımızın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı kişiler başvurabilir.

 

3.    Ekonomik yatırımlar için kimler grup olarak başvurabilir?

Program illerinde kurulmuş, Tarım Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıt olmuş olan tüzel kişiler, yani; Şirketler, Vakıflar, Tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve üretici birlikleri başvurabilir.

 

4.    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın amaçları nelerdir?

Kırsal alanda, gelir ve sosyal standartları geliştirmek, altyapıyı iyileştirmek, tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak, gıda güvenliğini güçlendirmek, tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünün uzatılması, alternatif gelir kaynakları yaratmak, mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak, katma değer sağlayacak altyapı tesis etmek, mevcut kamu hizmetlerini iyileştirmek, hizmetlere erişimi artırmak, girişimcilik kapasitesi yaratmak, uluslararası kaynakların (özellikle AB fonları)  kullanımı için kapasite oluşturmaktır.

 

5.    Ekonomik yatırımlar için hibe desteği üst limitleri nelerdir?

Bireysel başvurular için en fazla 25.000 YTL, Grup ve ortaklık başvuruları için 175.000 YTL'ye kadar hibe desteği verilmektedir. Ancak 2007 başvuruları için hibe destek miktarının yükseltilmesi beklenmektedir.

 

6.    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan karşılanacak proje giderleri nelerdir?

Yalnız yatırım süresi içinde ve projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan; inşaat işleri, mal (makine, malzeme ve ekipman) alımı, danışmanlık alımı giderleri karşılanacaktır.

 

7.    Programdan karşılanmayacak olan giderler nelerdir?

Her türlü borç ödemeleri, faiz, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kira giderleri, kur farkı giderleri, arazi, arsa ve bina alım giderleri bina yakıt, su, elektrik ve apartman giderleri nakliye giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, ikinci el mal alım giderleri, kamu personelinden alınan danışmanlık hizmet alım giderleri, eğitim giderleri programdan karşılanmayacak olan giderlerdir.

 

8.    Proje sahibi % 50 öz kaynak katkısını özel bankalardan kredi kullanarak karşılayabilir mi?

Yapılacak tesis ve makina üzerinde herhangi bir ipotek konulmaması kaydı ile kullanılabilir.

 

9.    KKYDP kapsamında yerleşim birimleri ayrımı söz konusu mudur? Örneğin köy, kasaba, ilçe ve il gibi.

Hayır. Böyle bir ayrım yoktur. Ancak; Ekonomik yatırımlara yönelik proje başvurularının il bazında yapılacak ön değerlendirmelerinde, başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yaratacağı istihdam sayısı, yatırımın büyüklüğü, yatırım yapılacak yerdeki tarımsal üretimle ilişkisi, Bakanlık politikaları ile uyumu gibi kriterler göz önüne alınarak puanlama yapılır. Ve daha yüksek puandan başlamak üzere sırası ile köy, kasaba, ilçe ve ilde yapılacak yatırımlara puan verilir.

 

10. Şirketler için Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sistemine yada diğer kayıt sistemine kayıtlı olma şartı gerekiyor. Diğer olarak ne kastediyor? Şirketin tarım hayvancılık üzerine faaliyet yapması yeterli mi? Ya da ticaret odasına kayıtlı olması yeterli mi?

Çiftçi Kayıt Sistemine ilave olarak Bakanlığımız diğer kayıt sistemleri; Bakanlığımızca yürütülmekte olan herhangi faaliyet kapsamında hayvan kimlik sistemi, kooperatif kuruluş aşamasında Bakanlığımız onayı, herhangi bir gıda işletmesinin Bakanlığımızdan aldığı çalışma ve/veya üretim izni gibi belgeler kastedilmektedir.

 

11. Birden fazla proje ile başvurabilir miyiz?

Özel sektör (ekonomik yatırımlar) ve kamu sektörü (altyapı yatırımları) yatırımları kapsamında projeye başvurabilecek kişi ve kuruluşlar birden fazla proje hazırlayıp hibeden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilirler.  Ancak bir projeyi parçalara bölerek ayrı ayrı projeler şeklinde başvurulamaz.

 

12. Şirket yada birlikler hangi tarihte kurulmuş olmalıdır?

Şirket yada birlikler en geç hibe başvuru son tarihine kadar kurulmuş olmalıdır.

 

13. Yatırım yeri sahiplik belgesinden kasıt TAPU belgesi midir?

Tapu veya kira sözleşmesidir.

 
14. 2006 yılı uygulamalarında et ürünlerinde olduğu gibi kesimhanede kesilen hayvanların etleri başka bir tesiste et ürünlerine dönüştürülüp paketleme ve ambalajlama yapılması kabul ediliyordu. 2007 yılı uygulamalarında bir tesiste kırılan fındığın bir başka tesiste kavrulması, ezme ve paketleme yapılması ile ilgili olarak yatırım projeleri hazırlanabilir mi?

Hayır.


15. Sadece fındık kırıp çuvallama veya kırıp paketleme tesisi için başvuru yapılabilirmi?

Evet


16. Fındığı tesiste elle kırıp küçük bir fındık kavurma, ezme ve paketleme tesisi projesi hazırlanabilir mi?

Evet.


17. Makina ve ekipman alımı tebliği çerçevesinde balyalama ve silaj makinesi alımları için yapılacak başvurularda mutlaka yem bitkisi ekilişi şartı aranacak mı ve asgari yem bitkisi ekim alanın ne kadar olması gerekiyor.

Yem bitkisi ekilişi şartı aranmayacak, ancak yem bitkisi ekiliş alanı ve arazi varlığı değerlendirmede kriter olarak kullanılacaktır.

 

18. Makine ve ekipman alımlarına ait uygulama rehberinde silaj balyalama tarifi verilmiş olduğundan ot balyalama makinesi alınabilir mi?
Evet.

 

19. Alternatif enerji kaynaklı sera projelerinde asgari bir alan sınırlaması var mı?
Hayır.

 

20. Apartman altı diye tabir ettiğimiz boş yerlerin tamirat ve tadilat yapılması suretiyle proje hazırlanabilir mi?
Hayır.

21.Projelerde kredi kullanılabiliyor mu?
Yatırımcıların katkı payının kredi ile karşılanması mümkündür.

22. Avan proje ile başvurularda ilgili odalardan onay isteniyor mu?
Hayır. Avan proje de olsa, tatbikat projede olsa oda onayları istenmemektedir.

 

23. Çiçek üreticileri ürünlerini pazarlamak için soğutmalı araç alımlarına başvurabilirler mi?
Hayır, soğutmalı araç alımı için mutlak süretle bir işleme tesisine sahip olmak gerekmektedir.

 

24. Et pazarlama firması soğuk hava tesisatlı araç alımlarına başvurabilir mi?
Hayır, soğutmalı araç alımı için mutlak süretle bir işleme tesisine sahip olmak gerekmektedir.

 

25. Tesis kurulumunda alınacak makinelerin yerli olması gibi bir şart var mı?
Alınacak makinaların yerli üretim olma şartı yoktur.

 

26. Mısır depolama (çelik silolar ve inşaat) için ekonomik yatırım projesi yapılabilir mi?
Evet. Yapılabilir.

27. Tavşan kesimi ve paketlenmesi için kırsal kalkınma hibe proğramına başvurabilir miyim?
Evet.

28. Meyveler aynı işletmede kurutulup sonraki aşamaları için mevcut bir binada "kuru meyve işleme ve paketleme tesisi "projesi hibe desteğinden yararlanabilir mi
Evet.

 

29. Ekonomik yatırımlarda yatırım yeri için yapılan kira sözleşmesi en az kaç yıllık olmalıdır.
En az 5 yıllık olmalıdır.

 

30. Firmaların proje başvurularında bir sınırlama var mı?

Yoktur. Kriterleri sağladığı müddetçe istedikleri sayıda başvuruda bulunabilirler.

 

31. Süt sığırı yetiştiriciliği işletmesi için süt toplama odasına ve yem hazırlama ünitesine nasıl hibe alınabilir.
Ekonomik yatırımlar kapsamında süt sağım ünitesi ile soğuk süt deposu yapımı içeren bir başvuru hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

32. Fındık kavurma, ezme ve paketleme tesisi kurmak için proje hazırlanabilir mi?
Fındık kavurma, ezme ve paketleme tesisi kurabilirsiniz. bu konuda dikkate etmeniz gereken nokta alınan fındığın kabuklu olması gerektiğidir.

33. KKYDP kapsamında tarımsal ürünleri işlemek amacıyla yem fabrikası kursak yem üretimi için destek var mıdır.
KKYDP kapsamında yem üretimine destek verilmemektedir.

34. Bakliyat eleme ve paketleme tesisi kurmak istiyoruz. Aynı zamanda marketçilik işi ile uğraşmaktayız. Marketimiz TKB'na 'işletme sicil belgesi' şeklinde kaydı bulunmaktadır. Bu belge çks (çiftçi kayıt belgesi) yerine geçer mi.
Bakanlık tarafından verilen işletme tescil belgesi başvuru için yeterlidir.

35. Organik bal üretimi üzerine tesis inşa etmek istiyoruz. Bu konuda proje hazırlayabilir miyiz?
Bal üretimi için program kapsamında destek verilmemektedir. Ancak bal üretiminiz varsa bal paketleme tesisi kurabilirsiniz.

 

36. Şu an faaliyette olan bir un fabrikasına buğday silosu yaptırmayı düşünüyoruz. Bu desteklemeden yararlanabilir miyiz.
Evet
 

37. Bugüne kadar kabul edilen proje başlıklarına örnekler nelerdir?

 

Adaçayı Kurutma İşleme ve Depolama

Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme

Aromatik Bitkilar İşleme ve Paketeleme Tesisi

Ayçekirdeği Yıkama Kurutma

Ayçiçeği Depolama

Ayçiçeği Eleme Sınıflama ve Depolama

Ayçiçeği İşleme Paketleme Tesisi

Ayçiçeği ve Yerfıstığı İşleme ve Paketleme

Baca Gazı ile ısınan Sera

Bakliyat İşleme Paketleme Ambalajlama ve Depolama

Bakliyat  Kurutma ve Depolama

Bal Dolum Paketleme Tesisi

Bal Paketleme ve Ambalajlama Tesisi

Bal Paketleme ve  Ambalajlama Depolama Tesisi

Bal Peteği Üretimi depolanması ve pazarlanması

Bal Süzme ve Ambalajlama

Balık İşleme ve Paketleme

Beyaz Peynir Üretim

Beyaz ve Tulum peyniri Üretim tesisi

Biodizel İşleme Tesisi

Biodizel Yakıtlı Sera

Biogaz ısıtmalı Sera 

Buğday İşleme-Ekmek Tesisi

Buhar Isıtmalı Sera

Bulgur İşleme ve Paketleme

Bulgur Üretim Tesisi

Ceviz İşleme ve Paketleme

Çelik Silo Yapım

Çeltik Kurutma  İşleme paketleme ve depolama

Çerezlik Tarım Ürünleri İşleme-Temizleme-Paketleme Tesisi

Çırçır İşleme Tesisi Kurulması

Çiçek İşleme,Ambalajlama,Paketleme ve Soğukta Muhafaza Tesisi

Çöplük Gazı ile ısınan sera

Defne Kurutma Paketleme

Deniz Ürünleri İşlemem ve Paketleme 

Dondurulmuş Patates Üretimi

Dört adet çelik, bir adet beton mısır, çeltik,buğday, ayçiçeği depolama tesisi

Dut Pekmezi İşleme Tesisi

Dut Pekmezi Pestil Köme İmalatı

Dut pekmezi Üretimi ve Paketlenmesi

Elma Sınıflandırma ve Paketleme  Tesisi

Et ve Et Ürünleri İşleme Ambalajlama ve Depolama

Et ve Et Ürünleri İşleme ve Paketleme

Et ve mamülleri ambalajlama ve paketleme

Fındık Yağı 

Fıstık Ezmesi Üretimi

Fıstık İşleme ve Paketleme

Fıstık İşleme ve Paketleme Tesisi

Fileto ve Dondurulmuş Alabalık İşleme Tesisi

Güneş Enerjisi ile ısınan Sera Projesi

Hububat işleme depolama ve Paketleme

İncir Kurutma ve Paketleme

İrmik Tesisi

Jeotermal Sera 

Kakaolu Fındık Ezmesi İmalatı

Kanola Tohumundan Yağı Üretim Tesisi

Karma Yem Tesisi

Kaşar Peyniri Üretimi

Keçiboynuzu Pekmezi

Kefir Üretim Tesisi

Kekik paketleme

Kesimhane Karkas Et Üretim Tesisi

Kırma Yem 

Kırmızı Biber Kurutma İşleme ve Paketleme

Kivi Soğuk Hava Deposu 

Kontinü Zeytinyağı Ürt.Tesisi

Koza İşleme Tesisi

Köfte Üretim ve Paketleme Tesisi

Kuru Bakliyat Paketleme ve Depolama

Kuruyemiş İmalatı Paketlemesi

Kuruyemiş Paketleme ve Ambalajlama

Limon Depolama Tesisi

Mandıra Tesisi

Mantar Paketleme Tesisi

Mercimek işleme ve paketleme tesisi

Meyve Sebze Paketleme ve Depolama

Meyve Sınıflandırma Paketleme Tesisi

Meyve Suyu Konsantresi ve Meyve Suyu Üretimi

Mezbahane Et İşleme ve Soğuk Hava Deposu

Mısır Kurutma Tesisi

Mısır Kurutma ve depolama

Mısır Slajı Vakumlama ve paketleme

Mısır Unu Yulaf ve Çavdar Ezmesi Paketleme Tesisi

Muz Sarartma ve Depolama 

Nane Kekik Paketleme

Nanoteknolojik Bir Soğuk Hava Deposu Tesisi

Nar meyvesinin işlenerek Nar Konsantresi Üretim Tesisi

Narenciye Paketleme

Narenciye Yaş Meyve Sebze Depolama

Organik ve Naturel Sızme Zeytinyağı Üretimi

Pastorize Süt Üretimi

Pastörize Yumurta İşleme 

Pekmez Üretim ve Paketleme Tesisi

Peynir İşleme Paketleme ve Depolama

Piliç Depolama Soğuk Hava Deposu

Pirina Yakıtlı Isıtma Sistemli Sera Yapımı

Pul Biber Üretim Tesisi

Reçel Marmelat,Komposto(Vişne,Kayısı ve Şeftali )Ürt.Tesisi

Reçel, Bal,Üretim İşleme Paketleme ve Ambalajlama Tesisi

Salça ve Marmalat Hazırlama Tesisi

Sebze İşleme Paketleme ve Ön Soğutma Tesisi

Sebze Meyvelerin Ambalajlanması ve Soğuk Hava Deposu Projesi

Sebze Tasnif, Amabaljlama ve Paketleme Tesisi

Sebze-meyve paketleme ve standardizasyon tesisi

Selina Balık İşleme ve Paketleme Tesisi

Sertifikalı Tohum Depolama Ambalajlama

Sızma ve petek bal ambalajlama

Sızma Zeytinyağı Üretimi ve Ambalajlama Tesisi

Sızma Zeytinyağı Üretimi ve Ambalajlama Tesisi

Silajlık Mısır ve Yem Bitkileri Paketleme Tesisi

Sofralık Organik Sera Zeytini

Sofralık Üzüm İşleme Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisi

Soğuk hava deposu

Soğuk Hava Paketleme ve Ambalajlama Tesisi

Soğuk Zincir Süt Muhafaza Tesisi (12 Adet)

Su Ürünleri İşleme ve Paketleme

Su ürünleri- Soğuk hava deposu

Su ürünleri ve meyve sebze- Soğuk hava deposu

Su Ürünlerinin Depolanması ve Paketlenmesi

Sucuk İmalathanesi

Susam İşleme ile Susam ve ürünlerinin (Tahin,Tahin-Helva) Ürtilmesi, Paketlenmesi ve Pazarlaması

Süt entegre tesisi(Yoğurt,ayran,beyazpeynir,kaşarpeynir,tereyağ işleme)

Süt İşleme Paketleme ve Ambalajlama

Süt İşleme Tesisi

Süt Sağım Toplama Soğutma ve Depolama

Süt Sağım, Toplama ve Soğuk Depolama Tesisi

Süt Soğutma

Süt soğutma

Süt Toplama Paketleme ve Depolama

Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi (Pastörize süt, yoğurt,ayran,tereyağ)

Şarap Tesisi

Şifalı Ot İşleme Paketleme

Tahıl Depolama Silo Yapımı

Tavuk Eti İşleme ve Depolama Tesisi

Taze Meyve ve sebze Boylama ve Ambalajlama Tesisi

Tohum Eleme Paketleme

Tohum İşleme Paketleme

Tohum paketleme

Tohum temizleme  paketleme

Tohumluk Patates Ambalajlama 

Turşu Salamura İmalatı

Un Üretim Tesisi

Üzüm suyu ve konsantresi

Üzüm ve Dut Pekmezi İşleme Paketleme

Üzüm ve Meyve Şarabı Projesi

Yaprak Salamura ve Paketleme Tesisi

Yem Bitkileri ve Yem İşleme Tesisi

Yem Üretim Tesisi

Yer Fıstığı İşleme Tesisi

Yumurta Paketleme ve Depolama

Yumurta Tasnif ve Paketleme Tesisi

Zeyrinyağı Tesisi

Zeytin İşleme Tesisi

Zeytinyağı Üretimi ve Paketleme

Adana'da bununan ofisimize sizi kahve içmeye bekliyoruz!

 

Daha detaylı bilgi için lütfen

0322 235 57 53