0322 235 57 53 - 54

Avrupa Birliği Destekleri Sık Sorulan Sorular

GENEL SORULAR

 

1.    Yerel Kalkınma Girişimleri ve Küçük Ölçekli Altyapı hibe programlarında Avrupa Komisyonu'nun katkısı %90 iken, KOBİ hibe programında neden %50'dir?

 

Cevap: Hibe, Sözleşme Makamı tarafından belirli bir Faydalanıcıya, AB politikası hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir projeyi uygulayabilmesi için yapılan ticari niteliği olmayan doğrudan bir ödemedir. Hibeler yalnızca kısa süreli hedefi ticari olmayan faaliyetler için sağlanır. Bu nedenle, hibeler daha çok sivil toplum örgütlerine ve kar amacı gütmeyen örgütlere verilmektedir. AB Katılım Öncesi Mali Yardım programı kapsamında Türkiye'ye verilen hibeler özel kurumlara, KOBİ'lere Devlet Yardım Yönetmeliği ve "de minimis" kuralına bağlı kalınmak koşuluyla yatırım amaçları için sağlanabilir. "De minimis" kuralı, ekonomik ve sosyal bütünleşme politikalarına hizmet etmek üzere KOBİ'lere hibe verilebileceğini, ancak KOBİ'lerin de projenin en az  %50'sini finanse etmeleri gerektiğini açıkça belirtmektedir.

 

2.    Lider Başvuru Sahibi aynı zamanda taşeron da olabilir mi?

Cevap: Aynı proje için olamaz.

 

3.    Proje ekibine ödenecek azami ücret miktarı nedir?

Cevap: Rehberin 2.1.4 Bölümünde belirtildiği gibi, maaşlar Başvuru Sahibinin ve ortaklarının normalde verdiği maaşları geçmemelidir ve yerel piyasada genel olarak kabul edilmiş seviyeleri de geçmemelidir. Uluslararası bir uzmanlık dahil edildiğinde, ücretler uluslararası piyasada genel olarak kabul edilen seviyelerle uyumlu olmalıdır.

 

4.    Arsa ve binanın kiralanması uygun bir maliyet mi?

Cevap: Başvuru Rehberinde (Bölüm 2.1.4.) belirtildiği gibi, arazi ve binanın kiralanması uygun maliyet değildir.  Bu nedenle, tarımsal bir arazinin/binaların veya müştemilatının üretim amaçlarıyla kiralanması durumunda, bu uygun bir maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

 

5.    Arsa veya bina satın alabilir miyiz?

Cevap: Hayır. Arsa veya bina satın alımı uygun maliyet değildir.

 

6.    Hibe Faydalanıcısı  (kira yoluyla) ekipman ve araç sağlarsa, bu maliyetler eş finansman olarak düşünülebilir mi?

Cevap: Hayır. Ancak, bir aracın kira maliyeti (kısa süreli kiralamada) eğer aracın kiralanmasının projenin uygulanması için gerekli olduğu gösterilirse projede uygun maliyetlere dahil edilebilir.

 

7.    Hibe Faydalanıcısı eş finansman olarak kredi kullanabilir mi?

Cevap: Proje maliyetlerinin kredilerle ödendiği Başvuru Sahibinin/Ortaklarının hesaplarında görüldüğü müddetçe evet.

 

8.    Bütçede faaliyetler için uygun bir yer sağlanması gibi ayni katkılara izin veriliyor mu?

Cevap: Ayni katkılar Faydalanıcı veya ortakları tarafından eş finansman olarak kabul edilemez. Ancak, Faydalanıcı veya ortakları tarafından yapılan ve bütçenin ekinde ayrıca listelenmesi gereken bu tür katkılar uygun maliyetler değildir. Ayni katkılar, gerekli olan asgari nakdi-katkı miktarına eklenmeli ve onun yerine geçeceği düşünülmemelidir.

 

9.    Devlet sübvansiyonlarından eş finansman olarak yararlanmak mümkün mü?

Cevap: Hayır.

 

10. Başvuru formuna ekli bütün belgelerin İngilizce'ye çevrilmesi gerekli mi?

Cevap: Rehberin 2.2.1. Bölümünde belirtildiği gibi, Başvuru Sahibinin Türkçe veya İngilizce olarak başvurması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru aşamasında, belgeler Türkçe olabilir. Sözleşmenin imzalanması aşamasında (eğer proje seçildiyse) başvuru formu ve bütçe diğer bütün ilgili belgelerle birlikte İngilizce'ye çevrilmeli ve onaylatılmalıdır.

 

11. Ek olarak destekleyici belgeler sunarsak, bunun nasıl bir etkisi olur?

Cevap: Rehberin 2.2.1 Bölümünde yer alan zorunlu destekleyici belgeler listesine kesinlikle uyulmalıdır. Bunlara ek olarak Başvuru Sahibinin teknik ve mali kapasitesini daha iyi anlatan ya da proje amacını, faaliyetlerin seçimini v.b. doğrulayan (destekleyici mektuplar, haritalar, analizler, çalışmalar, vb.) herhangi bir belge sunulması Başvuru Sahibinin yararına olacaktır.

 

12. "Teknik" ve "İdari destek personeli" arasındaki fark nedir?

Cevap: Teknik personel Danışmanları, uzmanları, seminer konuşmacılarını, proje koordinatörlerini ve diğer önemli uzmanları kapsamaktadır. İdari kadro, projenin uygulanma aşamasında görev alan yardım personelini; sekreter, muhasebeci ve diğerleri, kapsamaktadır.

 

13. Proje faaliyetlerinin uygulanması için yabancı uzmanlar istihdam edebilir miyiz?

Cevap: Bu uzmanlar AB üye devletleri, MEDA ülkeleri, CARD ülkeleri ve aday ülkeler (Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Hırvatistan) gibi ülkelerden olduğu sürece evet.

 

14. Bu hibe programı kapsamında desteklenen bir projede akademik personel çalışıp maaş alabilir mi?

Cevap: Eğer projelerde faal olarak çalışacaklarsa ve üniversite tarafından projede görevlendirildiklerini kanıtlarlarsa, gerekli niteliklerle donanmış ve deneyimli akademik personel bu Teklif Çağrılarında uzman olarak yer alabilirler.

 

15. Bir kurum birden fazla projeyle başvurabilir mi?

Cevap: Evet, bu mümkün.

 

16. Programın birden fazla bileşenine aynı proje ile başvurmak mümkün mü?

Cevap: Hayır. Hedefler ve uygunluk kriterleri farklı olduğundan bir proje ancak bir bileşene sunulabilir.

 

17. Ayrı projelerle aynı kurumun farklı bileşenlere başvurması mümkün mü?

Cevap: Bu yalnızca Yerel Kalkınma Girişimleri ve Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programlarına başvuran yerel yönetimler ve birlikleri için mümkün olabilir. Ancak, aynı personeli, müştemilatı, vb. kullanmamaları ve aynı faaliyetlerin tekrarlanması ve çifte finansmandan kaçınılması gerekmektedir.

18. Aynı Başvuru Sahibi tarafından iki ayrı proje sunulursa, bu projeler birbirlerini olumsuz bir şekilde etkiler mi?

Cevap: Hayır. Her bir proje bağımsız olarak değerlendirilecektir.

 

19. Projeler sözleşmeler imzalandıktan sonra mı başlayacak?

Cevap: Evet.

 

20. Emekliler/Emekli devlet memurları projelerde çalışabilir mi? 

Cevap: Projelerin gerektirdiği beceri ve niteliklere sahip olmaları koşuluyla evet.

 

21. Proje koordinatörlerine özgü kriterler var mı?   

Cevap: Proje koordinatörlerine özgü kriterler yoktur. Ancak, projenin koordinasyonu için gerekli nitelik ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. 

 

22. Denetim raporları kimlerden temin edilecektir? 

Cevap: Denetim raporları, kanuni denetimle ilgili olarak, yasal denetim konusunda uluslararası kabul görmüş bir denetim kurumuna mensup onaylı bir denetçi tarafından hazırlanmalıdır. Bu denetim kurumları, Sayıştay veya Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketleri olabilir. 

 

23. Personel çalıştırmayan, fakat işini geliştirmek isteyen şahıs işletmeleri başvuru yapabilir mi?

Evet.

 

24. Mevcut bir KOBİ'nin devri halinde, yeni sahipleri proje başvurusu yapabilir mi?

Evet.

 

25. Bölgenin dışında kurulmuş bir KOBİ için program bölgelerinde yeni bir üretim tesisi kurmuş olması durumunda Programdan finansman alması mümkün müdür?

Başvuru Rehberi'nin 2.1.1 "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?" bölümünde belirtildiği gibi, Başvuru Sahiplerinin merkez ofislerinin veya faaliyet gösteren üretim tesislerinin Program Bölgeleri içerisinde bulunması gerekmektedir. Program bölgeleri dışında kurulmuş olan bir KOBİ'nin, Hibe Programına başvurabilmesi için faaliyet gösteren üretim tesisinin Program bölgesinde kayıtlı ve faal olması ve teklif çağrısı ilanından en az XX (programa göre değişmektedir) ay önce o bölgede kurulmuş ve kayıtlı olması gerekmektedir.

 

26. Bir önceki mali yılda zarar etmiş olan bir limited şirketimiz ile bir önceki mali yılda kar etmiş olan başka bir aile şirketimiz olan anonim şirket ile ortaklaşa proje teklifi sunabilir mi?

Hayır.

 

27. Bir firmanın ana sözleşmesinde "gerçekleştireceği faaliyetler" kısmında  değişiklik yaparak kapalı spor salonu projesi hazırlaması mümkün mü ?

Bir firma proje başvurusu yaptığı alan ile ilgili yeterli deneyim ve kapasiteye sahip olduğunu göstermesi gerekir. Bu açıdan düşünüldüğünde eğer bir firma faaliyet alanını değiştirirse yeni kurulmuş gibi kabul edilerek yeterli deneyim ve kapasiteye sahip olup olmadığı değerlendirilir.

 

28. Projenin uygulanması sırasında denetim yapılacak mı?

Eğer istenen hibe miktarı 50.000 Avronun üzerinde ise, Final Raporu ile beraber "harcamaların teyidi"ne dair bir rapor sunulması gerekmektedir. Bu rapor, yasal denetim konusunda uluslararası kabul gören bir düzenleyici kuruma; örneğin Yeminli Mali Müşavirler Odasına, bir denetçi tarafından hazırlanması gerekmektedir.

 

29. Halen başka hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere öncelik verilecek midir?

Hayır. Halen başka hibe programları tarafından fonlanan projeler desteklenmeyecektir.

 

KOBİ HİBE PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖZEL SORULAR

 

30. Bölgenin dışında kurulmuş bir KOBİ için program bölgelerinde yeni bir şube kurmuş olması durumunda Programdan finansman alması mümkün müdür?

Cevap: Başvuru rehberinde belirtildiği üzere (Bölüm 2.1.1'e bakınız), başvuru sahiplerinin, uygunluk kriterlerinin hepsine uyması gerekmektedir ki bu kriterlerden biri "merkezlerinin ya da en azından faaliyetlerinin hedef bölgelerde olması"dır.

31. Eski teknolojiyi tamamen yenilemek için proje hazırlamak mümkün müdür?

Cevap: Proje Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3.'te belirtilen uygun proje türlerine uyduğu sürece, evet.

32. Yeni üretim tesisi kurmak mümkün müdür?

Cevap: Uygun proje türleri Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3'te belirtilmiştir. Bu durumda, KOBİ bileşeninde, yeni üretim birimleri için ve mevcut KOBİlere üretim kapasitesini genişletmek ve modernleştirmek için sağlanan başlangıç sermayesi uygun maliyettir.

33. Restorasyon için inşaat maliyetleri, araç-gereç/makine maliyetleri uygun maliyetler midir?

Cevap: Rehberde Bölüm 2.1.4'te belirtildiği üzere evet.

34. Hibeden ISO vb. sertifikalar edinebilir miyiz?

Cevap: Rehberde Bölüm 2.1.4'te belirtildiği üzere evet.

35. İkinci el araç-gereç satın alabilir miyiz?

Cevap: Hayır. Satın alınacak olan araç-gereçler yeni olmalıdır.

36. Müştemilatımızı ve araç-gereçlerimizi eş finansman olarak gösterebilir miyiz?

Cevap: Eş-finansman nakdi olmalıdır, ayni olamaz.

37. 2004'te kâr etmiş olmasına rağmen vergi borçları ve sosyal güvenlik borçları olan bir KOBİ başvurabilir mi?

Cevap: Hayır.

 

38. Program bölgesinin dışında kayıtlı şirketler ortak olabilirler mi?

Cevap: Hayır, sadece iştirakçi olabilirler.

39. Proje için araç satın alabilir miyiz?

Cevap: Rehberde 2.1.4'te belirtildiği gibi uygun doğrudan maliyetler, projenin uygulanması için çok gerekli olan "küçük kamyonlar, üstü kapalı kamyonlar vs. gibi yatırımla ilgili nakliye araçları" maliyetleridir.

 

40. Hibe tutarı ne kadardır?

Hibe tutarı en az 10.000 Avro en fazla 100.000 Avro'dur.

 

41. Proje Bütçesi ne kadar olmalıdır?

Projenin toplam bütçesi 20.000 Avro ile 300.000 Avro arasında olmalıdır. Hiçbir hibe, projenin toplam uygun maliyetinin %33,3'ünden az olamaz. Ayrıca, hiçbir hibe, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin %50'sini  aşamaz.

 

42. Başvuru sahiplerinde aranılan özellikler nelerdir.

 

 • Program hedef bölgesinde yasal olarak kayıtlı ve faal olması,
 • Küçük ve Orta Boy İşletme olması (Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş olan Küçük ve Orta Boy İşletme tanımında (KOBİ), hukuki yapısına bakılmaksızın bir ekonomik faaliyetle iştigal eden bir yapıdır. 250'den daha az çalışana sahip, yıllık cirosu 50 Milyon Avro'yu ve varlıklarının toplam değeri 43 Milyon Avro'yu aşmayan serbest meslek sahipleri, aile şirketleri ile düzenli olarak bir ekonomik faaliyetle iştigal eden ortaklıklar veya şirketler bu kapsama girmektedir. Bu şirketlerin sermayesinin veya oy haklarının %25'inden fazlası KOBİ kapsamına girmeyen bir özel girişime ait olmamalıdır) olması,
 • Öz sermayesinin en az % 90'ının özel sektöre ait olması,
 • Merkez ofislerinin veya faaliyet gösteren bazı üretim tesislerinin belirlenen Program Bölgesi içerisinde bulunması,
 • Vadesi dolmuş ve ödenmemiş hiç bir eski borcunun veya sosyal kesinti veya vergi ödemesi veya temerrüde düşmüş kredi borcunun olmaması,
 • Hibe başvuru tarihine göre; bir önceki mali yılda kâr etmiş olması (bu kriter yeni kurulan işletmelere uygulanmaz),
 • Hibe talebinde bulundukları projeye benzer büyüklükteki projeleri yönetme konusunda deneyim sahibi olmaları ve bu tür projeleri yönetme kapasitesine sahip olup olmadıklarına dair bilgi verebilmeleri,
 • Projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

 

43. Hangi sektör veya konuda proje teklifi yapılabilir?

Hizmetler, tarımsal ürün işleme, turizm ve imalat dahil olmak üzere ekonomideki tüm sektörler uygun sektörlerdir.

 

44. Hangi sektörlerde proje önerisi yapılamaz?

 

 • Elektrik ve gaz üretimi ve dağıtımı;
 • Birincil tarım faaliyetleri;
 • Çelik ve Kömür Sanayii;
 • Savaş araç ve gereçleri imalatı veya ticareti;
 • Tütün ve tütün ürünleri üretimi;
 • %15'ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi;
 • Kumarhane veya kumar sektörüne dahil olan herhangi bir şirketin işletmesi;
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler;
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları;
 • Gayrimenkul yatırımları

 

 

YEREL KALKINMA GİRİŞİMLERİ HİBE PROGRAMINA İLİŞKİN ÖZEL SORULAR

45. Yeni kurulmuş bir sivil toplum örgütü olarak tahıl üreticileri birliği bu hibe programına başvurabilir mi?

Cevap: Rehberde belirtilen tüm uygunluk koşullarını karşılıyorsa ve tüzel bir kişiliğe sahipse başvurabilirler.

 

46. Dernekler bu hibe programına başvurabilirler mi?

Cevap. Eğer tüzel kişilikse ve Rehberde belirtilen tüm koşulları yerine getiriyorsa evet.

47. Hibe tutarı ne kadardır?

Hibe tutarı en az 10.000 Avro en fazla 100.000 Avro'dur.

 

48. Programa kimler başvurabilir, başvuranlarda hangi nitelikler aranmaktadır?

Başvuranlarda aranılan nitelikler aşağıdaki şekildedir;

 • Tüzel kişilik olması ve
 • Kâr amacı olmayan kuruluş olması ve
 • Kamu çıkarına hizmet eden sivil tüzel kişilikler (odalar, iş destek merkezleri, meslek odaları, çiftçi birlikleri, birlikler, vakıflar, sendikalar (işçi sendikaları, memur sendikaları), işveren kuruluşları ve bu birliklerin konfederasyonları vb.) veya
 • Belediye, İl Özel İdaresi ve Muhtarlık gibi yerel yönetimler ve bunların birlikleri veya
 • Mesleki okullar veya
 • Üniversiteler veya
 • Kamu kurumlarına bağlı olmayan araştırma enstitüleri veya
 • Tarımsal üretim birlikleri ve kar amacı olmayan tarımsal amaçlı kooperatifler (Bu Teklif Çağrısı kapsamında, kar amacı olmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, kooperatif tüzüğünde, üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini ispat etmelidir veya Kooperatif Genel Kurulu'nun, üyelere kar dağıtmayacağı kararını beyan etmelidir. (Rehberin 2.4 bölümünde Madde 6'da belirtilen belgeyi sunmanız gerekmektedir)). Bu taahhütler imzalanacak hibe sözleşmesinde yer alacaktır.

 

49. TR90 Bölgesinde (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane) uygulanan Program için örnek olarak ne tür projeler önerilebilir?

 • Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kurumlarının desteklenmesine yönelik projeler (müfredatın işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yenilenmesi, eğitimcilerin ve idarecilerin eğitilmesi),
 • İşgücünün iş bulma ve işe uyum sağlama kapasitesini artırıcı eğitim kurslarının düzenlenmesine yönelik projeler,
 • Yeni kurulan işletmelerde daha yüksek olan başarısızlık riskini en aza indirmek için girişimcilere daha işin başındayken eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesine yönelik projeler,
 • Çalışanların yeni beceriler geliştirmesine ve mevcut işlerinden yerel işgücü piyasasında bulunan daha ilgili bir işe geçmelerine yardımcı olan girişimler; iş ve kariyer danışmanlık hizmetleri ve eğitim programlarının yürütülmesine yönelik projeler,
 • Yerel ve bölgesel düzeyde kurumsal kapasite oluşturmayı hedefleyen projelerin geliştirilmesi; kamu kurum ve kuruluşlarının il ve bölge müdürlüklerinin, yerel yönetimlerin ve demokratik toplumun diğer unsurlarının (sanayi, ticaret ve ziraat odaları, ticari birlikler, sendikalar, STK'lar ve üniversiteler vs.) becerilerinin artırılmasına yönelik projeler,
 • Program bölgesinde girişimcilik kültürünün ve ruhunun geliştirilmesine yönelik projeler,
 • KOBİ danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin kurulması veya iyileştirilmesi için yerel kurumların desteklenmesi; yerel ürünlerin tanıtılması vb. üzerinde odaklanan projeler,
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin çeşitliliğinin artırılması yoluyla KOBİ'lerin insan kaynakları potansiyeli ve niteliklerinin güçlendirilmesi için yerel kurumların desteklenmesine yönelik projeler,
 • Tarımsal üretim tekniklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi ve gelir getirici aktivitelerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler,
 • Bilgi ve danışmanlık desteği alınması, ekipman alımı, eğitim düzenlenmesi, çalışma ziyaretleri yapılması, bilgi ve tecrübe paylaşım ağlarının oluşturulması, gelir getirici faaliyetlerin artırılmasına yönelik fikirlerin desteklenmesi ve pazarlanması yolu ile çiftçilerin ve kırsal nüfusun gelirlerinin çeşitlendirilmesine katkıda bulunan projeler,
 • Yerel ürünlere (çay, fındık, buğday, mısır vb.) katma değer ekleyerek ve tarım tekniklerini iyileştirerek, tarım ve ormancılık sektörünün rekabet gücünün artırılmasına yönelik projeler,
 • Ortak girişimler vasıtasıyla küçük üretim birimlerinin pazara erişiminin kolaylaştırılması; toprak yönetiminin desteklenmesi yoluyla (kırsal kalkınma projeleri dahil) çevrenin ve kırsal alanların iyileştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler,
 • Turizm hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler, bölge imajının turizm merkezi olarak güçlendirilmesi yoluyla turizm sektörünün geliştirilmesi (spor, macera, tarih ve boş zaman turizmi açısından), uluslararası piyasalar ile rekabet için ihtiyaç duyulan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla çevrenin korunması ve kamu hizmetlerinin desteklenmesine yönelik projeler,
 • Kamuoyunun çevre bilincini artırmayı hedefleyen projeler,
 • Yaşam ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine; ortak kullanım alanlarının canlandırılmasına; atık yönetimi ve endüstriyel kirliliğin kontrol edilmesine; su kaynaklarının ve doğanın korunmasına; enerji tasarruflarına; doğal afetlerin önlenmesine ve yönetilmesine ve çevre eğitimine yönelik projeler,
 • Yerel ürünler için yeni bölgesel markalar oluşturulmasına yönelik projeler,
 • Program bölgesinde üretilen ürünlerin tanıtımına yönelik projeler,
 • Hayvancılık ve/veya tarım alanında gelir getirici alternatif üretime yönelik projeler (Örneğin tatlı su balıkçılığı, arıcılık, mantarcılık, üzüm yetiştiriciliği, ilaç ve kozmetik bitkisi yetiştiriciliği, diğer hayvancılık, bağcılık, ceviz, kayısı ve ayçiçeği yetiştiriciliği, özel ürün yetiştiriciliği vb.),
 • Kırsal alanda (tarım veya tarım dışı) yeni gelir getiren işletmelere yönelik projeler (Örneğin tarımsal turizm, yöresel el sanatları veya işleri, hizmet/ürün sağlama/sunma),
 • Tarımsal ürünlerin verim ve kalitesinin artırılmasını amaçlayan projeler,
 • Hasat verimliliğini artırıcı ve üretim maliyetlerini düşürücü projeler,
 • Yarı-çorak arazide bitkilerin en iyi biçimde nasıl sulanması gerektiğini göstermek için gerçekleştirilen projeler,
 • Geviş getiren hayvanların sağlığının, yetişme koşullarının ve kalitesinin iyileştirilmesini amaçlayan projeler,
 • Pazar için hayvanların genetik yapısının iyileştirmesini, hayvan ve hayvan ürünlerinin kalitesinin artırılmasını amaçlayan projeler,
 • Hayvan kalitesini ve ürünlerini iyileştiren projeler,
 • Süt kalitesini ve et verimini artırmaya yönelik projeler,
 • Pazar için organik sebze, meyve ve ürün yetiştiriciliğine yönelik projeler,
 • Tarımsal üretimden elde edilen hane halkı gelirini artırmaya yönelik projeler,
 • Tarımsal ürünlerin yönetim ve uygulama tekniklerinin iyileştirilmesini amaçlayan projeler,
 • Tarımsal üretimde en iyi uygulamalara yönelik bilgilerin yaygınlaştırılmasını ve teknoloji transferini hedefleyen projeler,
 • Hastalıklar ve zararlılar nedeniyle oluşan tarımsal üretim kaybının azaltılmasına yönelik projeler,
 • Havza veya köye ait doğal kaynakların kullanım ve yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan projeler,
 • Su tutma ve muhafazasının ve ürünlerde kullanılmasının geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Çevre ve peyzajın korunmasını veya iyileştirilmesini içeren projeler. (örnek: ağaçlandırma; kuru taş duvarla çevirme; barınak kemerleri yapma; gölet oluşturma/temizleme; çevrenin korunmasına ve ülke çapında bodur ağaç, çalılarla arazi çevirme, aşılama, çit yapma gibi becerilerin yaygınlaşmasına yönelik eğitimler verilmesi)
 • Erozyonun önlenmesini ve toprak verimliliğinin artırılmasını hedefleyen projeler,
 • Kırsal ve tarımsal turizmin, tatlı su balıkçılığının, seracılığın ve organik tarımın tanıtılması ve geliştirilmesine yönlik projeler.

 

50. Bir kuruluş en fazla kaç Proje Teklifi sunabilir?

Bu Teklif Çağrısı çerçevesinde bir Başvuru Sahibi birden fazla proje teklifi sunabilir. Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında en fazla iki hibe ile desteklenebilir.

 

 

KÜÇÜK  ÖLÇEKLİ ALTYAPI HİBE PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖZEL SORULAR

 

51. İhaleye çıkmış veya kontratı imzalanmış bir altyapı projesi ile başvurabilir miyiz?

Cevap: Hayır. Hibelerin geriye dönük etkisi yoktur. Hibeler daha önce başlamış olan veya kendisi için ihale açılmış olan faaliyetleri finanse edemez. Ancak, proje bağımsız bir proje olduğu sürece, devam etmekte olan ve inşaat çalışması başlamış safhalı altyapı müdahalesinin bir parçası olabilir.

Adana'da bununan ofisimize sizi kahve içmeye bekliyoruz!

 

Daha detaylı bilgi için lütfen

0322 235 57 53